OVERZICHT ARTIKELS IN CATEGORIE onderwijs

OVERIGE TOPICS

BIBLIOTHEEK

CULTUUR

JEUGD

ONTWIKKELINGSHULP

ONDERWIJS

SPORT

TOERISME

SINT-KATELIJNE-WAVER

POLITIEKE OPINIE

Plannen voor nieuwbouw school Octopus worden concreet.

IMG_5162.jpg De gemeentelijke basisschool Octopus in de kern Elzestraat kende het afgelopen decennium een forse groei. Elf jaar geleden startte de gemeente er met kleuteronderwijs, vandaag telt de school 118 kleutertjes. De lagere school groeide van 78 (in 2000) tot 154 leerlingen in 2012. Daarom besloot het gemeentebestuur om een nieuwe kleuterschool te bouwen en het bestaande schoolgebouw te renoveren. Voor de realisatie van de nieuwe kleuterschool besliste de gemeenteraad om in de DBFM-formule (publiek private samenwerking) van de Vlaamse Gemeenschap "Scholen van Morgen" te stappen. De vernieuwing van de school Octopus zal in twee fasen gebeuren. De nieuwbouw van de kleuterschool (+/- 1.041 m²), onder meer ter vervanging van de huidige klascontainers en het chalet, werd door "Scholen van Morgen" geselecteerd. In een tweede fase wordt de verbouwing van de huidige lagere school (+/- 1.200 m²) aangevat via een klassieke aanbesteding met subsidiëring door AGION. Hiertoe diende het gemeentebestuur reeds in 2006 een subsidieaanvraag in. Voorlopig wordt de jaarlijkse bruto beschikbaarheidsvergoeding ten laste van het gemeentebestuur op 33.622 Euro geraamd. Intussen keurde het schepencollege de projectdefinitie goed. Nu de architect door "Scholen van Morgen" aangesteld werd, komt er een tweewekelijks overleg met de architect en een stuurgroep, bestaande uit de directeur, het afdelingshoofd grondgebiedszaken en de schepen van onderwijs. De werken starten normaal gezien in 2014, het einde van de bouwwerken is in 2015 voorzien. Eric Janssens Schepen van Onderwijs

werken aan BKO Robbedoes op schema

DSC02284.jpg

De werkzaamheden aan de nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang (BKO) Robbedoes schieten goed op. De BKO Robbedoes (Hagelstein) is momenteel nog gevestigd in een oude hoeve. De kinderopvang is te klein voor de huidige bezetting en het gebouw is verouderd. Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan een eigentijdse nieuwbouw. Die werd links achteraan in de huidige tuin ingeplant, zodat er een nauwere band met de basisschool ontstaat en de kinderopvang dichter bij de parkeerplaatsen komt te liggen.
Het huidige gebouw heeft een opvangcapaciteit van maximum 15 kinderen. Regelmatig wordt die overschreden tot meer dan 20 kinderen. De nieuwbouw beslaat een oppervlakte van 374,40 m² en werd op een capaciteit van 45 kinderen berekend, zodat het gemeentebestuur deze vestiging ook in de zomervakantie als opvangplaats voor kinderen kan inschakelen. Robbedoes leent zich hier uitstekend toe door zijn centrale ligging in de gemeente en de grote buitenspeelruimte.
Het gebouw telt zes toiletten, een douche en een toilet toegankelijk voor personen met een beperking, een afzonderlijk bureau voor de begeleidsters, een keuken, verscheidene verblijfsruimten en een overdekte buitenruimte. Uiteraard is er voldoende speelruimte over voor de kinderen. Intussen werd ook de bestelling geplaatst voor de aankoop van nieuw meubilair.
Het bestaande gebouw zal tijdens de werkzaamheden dienst blijven doen als opvanglocatie. De nieuwbouw zou voor de zomer klaar moeten zijn, de opening wordt trouwens in april verwacht. De kostprijs bedraagt zo'n 721.000 Euro.
Eric Janssens
Schepen van Buitenschoolse Kinderopvang

Plannen voor nieuwbouw school Octopus

IMG_5162.jpgDe gemeentelijke basisschool Octopus in de kern Elzestraat kende het afgelopen decennium een forse groei. Tien jaar geleden startte de gemeente er met kleuteronderwijs, intussen telt de school 118 kleutertjes. De lagere school groeide van 78 (in 2000) tot 154 leerlingen in 2011. Daarom besloot het gemeentebestuur om een nieuwe kleuterschool te bouwen en het bestaande schoolgebouw te renoveren. Voor de realisatie van de nieuwe kleuterschool besliste de gemeenteraad van 7 februari 2011 om in de DBFM-formule (publiek private samenwerking) van de Vlaamse Gemeenschap te stappen. In een eerste fase sluit de gemeente een voorcontract met de nv "Scholen van Morgen" af. Dit bevat enkel de spelregels met betrekking tot het traject dat aan de start van de bouwfase voorafgaat.

De vernieuwing van de school Octopus zal in twee fasen gebeuren. De nieuwbouw van de kleuterschool (+/- 1.041 m²), onder meer ter vervanging van de huidige klascontainers en het chalet, werd voor het DBFM-project "Scholen van Morgen" geselecteerd.

Hierdoor zal het project sneller gerealiseerd kunnen worden (uiterlijk 2016) en wordt het onderhoud van de nieuwbouw gedurende 30 jaar ook voor 90% gesubsidieerd.

In een tweede fase zal de verbouwing van de huidige lagere school (+/- 1.200 m²) aangevat worden via een klassieke aanbesteding met subsidiëring door AGION. Hiertoe diende het gemeentebestuur reeds in 2006 een subsidieaanvraag in.

Binnen de kaderovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap dient het gemeentebestuur na de voorintekening een individuele DBFM-overeenkomst af te sluiten met de nv "Scholen van Morgen" voor de bouwfase en de onderhoudsfase, waardoor het project zijn definitieve vorm krijgt.

Voorlopig wordt de jaarlijkse bruto beschikbaarheidsvergoeding ten laste van het schoolbestuur op 33.622 Euro geraamd (te betalen vanaf de ingebruikname van het gebouw).

Eric Janssens
Schepen van Onderwijs

Vrijwillige gemachtige opzichters krijgen vergoeding

De laatste tijd is het wat moeilijker om nieuwe gemotiveerde PWA-ers te vinden om als gemachtigd opzichter in de omgeving van de scholen op te treden. Daarom wil de gemeente Sint-Katelijne-Waver vanaf nu ook een beroep doen op vrijwilligers om de kinderen veilig te laten oversteken. Deze vrijwilligers ontvangen hiervoor een vergoeding van € 3 per begonnen uur en de gebruikelijke geïndexeerde kilometer- of fietsvergoeding. Er wordt voor hen een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.
Ze krijgen hetzelfde materiaal ter beschikking als hun PWA-collega's en ze krijgen vooraf een opleiding door de politie.
Eric Janssens
Schepen van Onderwijs

Sint-Katelijne-Waver tekent Octopus-charter

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver onderschrijft de hoofddoelstellingen van het zogenaamde Octopus-plan. Dit houdt een verbetering van de veiligheid en kindvriendelijkeid van de weginfrastructuur, zowel in de onmiddellijke omgeving van de school, als op de schoolroutes. "Kindvriendelijkheid" houdt in dat kinderen nood hebben aan een omgeving die niet alleen veilig, maar ook aangenaam en interessant is. Momenteel kennen we een neerwaartse spiraal. Steeds meer ouders brengen hun kinderen met de wagen tot voor de schoolpoort omdat het verkeer te gevaarlijk is, maar hierdoor veroorzaken ze zelf nog meer verkeersdrukte waardoor de veiligheid van de kinderen op straat daalt.
Het plan wil een waardevolle bijdrage te leveren aan zowel het fysiek als het psychisch welzijn van kinderen. Motorische ontwikkeling wordt immers ondersteund door meer verplaatsingen te voet of met de fiets, zo ook de mogelijkheden tot sociale contacten met leeftijdsgenoten.
Voor de inrichting van de openbare ruimte worden de inspraakmogelijkheden van de kinderen verhoogd.
De ontplooiing van vaardigheden van kinderen in het verkeer, onder meer door het voorzien van educatieve middelen die verankerd zijn in de opzet van het Octopusplan.
De gemeente staat achter het streven naar meer eenduidigheid in de infrastructuur, zodat de herkenbaarheid van door kinderen frequent gebruikte routes en plaatsen in het openbaar domein wordt bevorderd.
Dit alles gebeurt via een actieve participatie vanuit scholen, leerkrachten, ouders en kinderen, aan het verwezenlijken van de bovenstaande doelstellingen en wensen dit als gemeente te ondersteunen. We zijn daarom ook bereid om scholen actief te motiveren om te starten met hun eigen Octopusplan. Deze samenwerking tussen scholen en gemeente staat in dit plan centraal. Er zal een werkgroep opgericht worden waarin de gemeente een coördinerende rol vervult.
De gemeente engageert zich om deze coördinerende rol te vervullen bij het ontplooien van de Octopusplannen die door scholen op ons grondgebied opgestart worden. Concreet biedt de gemeente de volgende ondersteuning aan de deelnemende scholen:
-het oprichten van een werkgroep
-het opstellen van een samenwerkingsplan
-het zoeken naar oplossingen om de knelpunten op de schoolroutes en in de onmiddellijke schoolomgeving te verhelpen
-naargelang de uitkomsten van het schoolroute-onderzoek van de school het ambitieniveau van de gemeente vast te stellen en hierover helder te communiceren naar de school
-in samenspraak met de school vaststellen welke maatregelen prioritair zijn.
-de ondertekening van een maatregelenpakket als garantie van de implementatie.